© Stowarzyszenie Topory

Polityka prywatności Stowarzyszenia Topory

I. WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie TOPORY z siedzibą w Rawie Mazowieckiej (96-200), ul. Mszczonowska 21, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000315707, o nadanym numerze NIP: 8351578303, REGON: 100599815 („Stowarzyszenie Topory”), danych osobowych Użytkowników, tj. osób korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod adresem https://topory.org/  („Serwis”).
Przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z unijnymi regulacjami, w tym przy zachowaniu poszanowania obowiązującego porządku prawnego oraz poczucia prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu, odgrywa kluczową rolę w obszarze naszej aktywności na wszelkich płaszczyznach działalności.

II. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Stowarzyszenie Topory.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem także za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@topory.org.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Informujemy, że ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na Państwa rzecz usług, w tym sprzedaży produktów w naszym sklepie internetowym.
Dane zbierane są aktywnie poprzez ich dobrowolne podanie przez Użytkownika lub biernie – jako dane automatycznie zapisywane przez Serwer.
Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, nazwy organizacji, którą Państwo reprezentują, adresu organizacji/zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, danych identyfikujących sprzęt komputerowy/oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik, adresu IP, lokalizacji, mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:
 1. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach marketingowych, informowania Użytkowników o działalności regulaminowej Administratora, wydarzeniach, aktualnościach,
 2. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zarządzania Serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, prowadzenia analiz statystycznych, w tym w celach archiwalnych [dowodowych] dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. wykonywania obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz realizacji stosownych umów (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, księgowe, prawnicze, marketingowe lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Administratora, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Przekazujemy Państwa dane w większości podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub takim, które wyrażają odpowiedni standard bezpieczeństwa. Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne [standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską].

VI. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień i spersonalizowanych ofert w oparciu o Państwa historię używania naszego Serwisu oraz informacje przesłane do nas. Przetwarzanie danych w ten sposób nie będzie wpływać na Państwa uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania wyrażonych przez Państwa zgód. Wskazujemy, że odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Mają Państwo prawo uzyskać informację dotyczącą przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jednocześnie z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:
 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie wspólnotowym lub prawie krajowym,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśliście Państwo na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
W sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail: kontakt@topory.org lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, tj. Rawa Mazowiecka (96-200), ul. Mszczonowska 21
Wskazujemy, że bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy powszechnie obowiązującego prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie.

X. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES [CIASTECZEK]

Podczas odwiedzania naszego Serwisu na urządzeniu mobilnym Użytkownika zapisywane są małe pliki tekstowe zwane cookies, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Własne:
 • Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na komputerze/ urządzeniu mobilnym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu. Zablokowanie cookies sesyjnych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych ich elementów.
 • Stałe – są to pliki, które pozostają na komputerze/urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
Podmiotów trzecich:
 • Cookies statystyczne – używane są w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których Użytkownik trafił na stronę Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisów. Są to pliki Google Inc [szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage].
  Zablokowanie cookies statystycznych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu. Czas przechowywania plików cookies jest wskazany pod powyższym linkiem.
Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera/ urządzenia mobilnego poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z którego korzysta Użytkownik.

XI. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane w oznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług przez Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą,
lub obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer są zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator chroni Państwa dane osobowe, zapewniając wysoki poziom zabezpieczeń oraz stosując wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
W Serwisie pojawiają się linki do innych stron internetowych [np.: PayU Facebook, YouTube]. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Serwisu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego
Skip to content