© Stowarzyszenie Topory

Statut

TEKST JEDNOLITY
(po zmianach z dnia 12 września 2020 r.)

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Topory, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rawa Mazowiecka.

Art. 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Art. 5.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 6.

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

Rozdział II
Cele i środki działania

Art. 7.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1) popularyzacja wśród społeczeństwa wszelkich form literatury, filmu i gier związanych z fantastyką,
2) rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny historii Polski i historii powszechnej ze szczególnym naciskiem na historię Ziemi Rawskiej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury,
3) propagowanie gier, w tym w szczególności gier fabularnych, karcianych, bitewnych, planszowych i miejskich,
4) współpraca z organizacjami i Stowarzyszeniami o podobnych zainteresowaniach,
5) działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza,
6) propagowanie i wdrażanie nowoczesnych form edukacyjnych,
7) promocja i organizacja wolontariatu,
8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
9) promocja zdrowia i kultury fizycznej,
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11) promocja wszelkich przejawów kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12) promocja ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
13) rozwój kompetencji biznesowych, społecznych, osobistych w społeczeństwie poprzez różne formy aktywności w tym w kulturę i w sztukę,
14) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę, sztukę i przedsiębiorczość,
15) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój idei tolerancji, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Art. 8.

Stowarzyszenie może realizować swoje cele między innymi przez:
1) organizowanie konwentów, festiwali, koncertów, seansów filmowych, imprez charytatywnych, wystaw, dyskusji, odczytów, kursów, warsztatów i konferencji,
2) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
3) współpracę z organizacjami i placówkami kulturalnymi,
4) organizowanie stałych spotkań tematycznych,
5) prowadzenie biblioteki i archiwum Stowarzyszenia,
6) ułatwianie członkom Stowarzyszenia aktywnego uczestnictwa we wszelkich imprezach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
7) przyznawanie oraz wnioskowanie o przyznanie nagród osobom wyróżniających się działalnością artystyczną,
8) istnienie oficjalnej strony Stowarzyszenia oraz forum dyskusyjnego w sieci internetowej,
9) organizowanie sesji gier fabularnych,
10) aktywność mającą na celu odkrywanie młodych talentów,
11) pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów, które mogą udzielić stowarzyszeniu pomocy w realizowaniu celów statutowych,
12) promocję zachowań prospołecznych,
13) tworzenie klubów aktywności, ośrodków edukacyjnych i kulturalnych,
14) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia,
15) współpraca z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą,
16) współpraca z mediami publicznymi i komercyjnymi,
17) organizacja i inicjowanie akcji społecznych,
18) wspieranie i propagowanie talentów i twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9.

Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi,

Art. 10.

Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być osoba, która ukończyła 16 lat.

Art. 11.

1. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po:
1) uzyskaniu rekomendacji przynajmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
2) złożeniu prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej deklaracji członkowskiej,
3) wyrażeniu przez zarząd zgody na wpisanie do ewidencji członków Stowarzyszenia w formie uchwały.
1a. Regulamin szczegółowo określający zasady przyjmowania członków zwyczajnych i korespondecyjnych podejmuje Zarząd.
2. O decyzji w sprawie nie przyjęcia członka Zarząd informuje go pisemnie. Od tej decyzji może odwołać się on do Walnego Zebrania, które może uchylić decyzję Zarządu większością 2/3 głosów.

Art. 12.

1. Członkiem wspierającym lub honorowym Stowarzyszenia może być podmiot posiadający zasługi dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia, zgodne z celami zawartymi w Statucie.
2. Członek wspierający lub honorowy może deklarować płacenie składek lub w inny sposób wspierać działalność Stowarzyszenia.
3. Tytuł członka wspierającego jest nadawany przez Walne Zebranie osobie prawnej na wniosek członka Zarządu większością 2/3 głosów.
4. Uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego podejmuje Walne Zebranie na wniosek pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia większością 2/3 głosów. Członkostwo honorowe przysługuje osobie fizycznej.

Art. 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
2) zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
3) otrzymywać informacji dotyczących działań Stowarzyszenia,
4) uczestniczyć z czynnym i biernym prawem wyborczym w Walnym Zebraniu.

Art. 14.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać Statutu i uchwał Zarządu,
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki,
4) godnie prowadzić działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia,
5) rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

Art. 15.

1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
1) uczestniczyć z czynnym prawem wyborczym w Walnym Zebraniu,
2) otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
2.Osoba uczestnicząca w  imieniu członka wspierającego w pracach Stowarzyszenia oraz w Walnym Zebraniu wymaga wcześniejszego zaakceptowania przez Zarząd.

Art. 16.

Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 17.

Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Art. 18.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia Statutu lub uchwał Władz Stowarzyszenia,
3) niepłacenia składek przez okres ustalony przez Zarząd,
4) śmierci członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego,
5) ustania osobowości prawnej członka wspierającego.
2. Przepis ust. 1 pkt. 3 nie dotyczy członków honorowych i wspierających.

Art. 19.

Wykreślenia z ewidencji członków dokonuje Zarząd.

Art. 20.

1. Zawieszenie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu na okres nie dłuższy niż rok.
2. Przepis art. 18 ust. 1 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 21.

1. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich.
2. W tym czasie członek może nie płacić składek członkowskich.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 22.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

Art. 23.

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

Art. 24.

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Art. 25.

Walne Zebranie zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Art. 26.

1. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez:
1) Prezesa, na co najmniej jeden miesiąc przed upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) Prezesa, w przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w liczbie, w której niemożliwa jest ich dalsza kooptacja zgodna z art. 32,
3) Sekretarza, w przypadku ustąpienia Prezesa.
2. Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub Zarząd na wniosek członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.”.

Art. 27.

Każdy członek zwyczajny musi otrzymać zawiadomienie, w dowolnej formie, o miejscu i terminie Walnego Zebrania najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem.

Art. 28.

1. Aby Walne Zebranie mogło podejmować ważne decyzje, musi w nim uczestniczyć przynajmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych.
2. Jeżeli wymagana liczba członków nie zdoła zebrać się w tym terminie, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania.
3. W trybie zwołania Walnego Zebrania wg ust. 2 przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Art. 29.

Wszelkie decyzje Walne Zebranie podejmuje zwykłą większością głosów, chyba że w poszczególnych przypadkach Statut stanowi inaczej.

Art. 30.

1. Władze Stowarzyszenia wybiera się w głosowaniu tajnym.
2. Na wniosek jednego z członków zwyczajnych Walne Zebranie ma prawo przegłosować zwykłą większością głosów wniosek o ujawnieniu głosowania.

Art. 31.

Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały Walnego Zebrania może nastąpić tylko w przypadku niewypełnienia przez nich celów statutowych Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Art. 32.

1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Art. 33.

Walne Zebranie ma prawo:
1) powołania Prezesa Stowarzyszenia,
2) ustalania liczby oraz wyboru członków Zarządu,
3) wyboru trzyosobowej Komisji Rewizyjnej,
3a) wyboru trzyosobowego Sądu Koleżeńskiego,
4) wysłuchania sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) wysłuchania sprawozdania Zarządu,
6) głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7) uchwalenia regulaminu swych obrad,
8) dokonywania zmian w Statucie większością 2/3 głosów,
9) rozwiązania Stowarzyszenia,
10) nadawania członkostwa honorowego,
11) nadawania członkostwa wspierającego,
12) nadawania wyróżnień dla szczególnie zasłużonych członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów,
13) podejmowania uchwał.
14) rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia dotyczących działalności Zarządu i jego członków.

Art. 34.

1. W skład Zarządu wchodzą wskazani przez Walne Zebranie Prezes oraz członkowie Zarządu.
2. Zarząd ze swojego grona wybiera Sekretarza i Skarbnika.
3. Nie można łączyć funkcji Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

Art. 35.

1. Zarząd zwoływany jest przez Prezesa lub w miarę potrzeb przez Sekretarza.
2. Prezes zobowiązany jest do zwołania Zarządu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Art. 36.

1. Zarząd może podejmować ważne decyzje tylko w obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
2. Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów o ile w niniejszych przepisach nie postanowiono inaczej .

Art. 37.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2) przyjmowanie członków zwyczajnych,
3) decydowanie o wygaśnięciu członkostwa zgodnie z art. 18 Statutu i zawieszeniu członkostwa zgodnie z art. 20 Statutu,
4) rozstrzyganie spornych personalnych spraw wewnątrz Stowarzyszenia, przy zasięgnięciu opinii Sądu Koleżeńskiego,
5) podejmowanie uchwał,
6) uchwalanie regulaminów,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
9) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
10) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i sekcji,
11) powoływanie i odwoływanie prezesa oddziału i sekcji,
12) określanie liczby pracowników Stowarzyszenia oraz wysokości ich wynagrodzeń,
13) ustalanie wysokości i terminów płatności wpisowego oraz składek członkowskich,
14) przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności merytoryczno-finansowej,
15) rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia dotyczących działalności innych organów oraz jednostek terenowych Stowarzyszenia,
16) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Art. 38.

Do kompetencji Prezesa należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) (uchylony)
3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
4) kierowanie pracami Zarządu.

Art. 39.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

Art. 40.

Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały większością głosów w obecności wszystkich członków.

Art. 41.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim lub w Zarządzie.

Art. 41a.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) opiniowanie i badanie sporów między członkami Stowarzyszenia,
2) opiniowanie i badanie sporów związanych z naruszeniem Statutu, regulaminów i uchwał uprawnionych organów Stowarzyszenia,
3) interpretacja Statutu i regulaminów wszystkich Władz Stowarzyszenia,
4) opiniowanie wnoszonych przez członków Stowarzyszenia skarg dotyczących działalności:
a) organów,
b) jednostek terenowych,
c) innych członków Stowarzyszenia.
5) uchwalenie swojego regulaminu,
6) składanie na Walnym Zebraniu zwołanym w trybie zwyczajnym sprawozdań ze swojej działalności.

Art. 42.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie prawidłowości działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
2)
3) uchwalenie swego regulaminu,
4) składanie na Walnym Zebraniu zwołanym w trybie zwyczajnym wniosków o absolutorium dla zarządu Stowarzyszenia,
5) składanie na Walnym Zebraniu zwołanym w trybie zwyczajnym sprawozdań ze swojej działalności.

Rozdział IVa
Jednostki terenowe

Art. 42a.

1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostkę terenową – oddział.
2. W skład oddziału wchodzi co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
3. Działalnością oddziału kieruje prezes oddziału.
4. Zadaniem oddziału jest realizowanie celów Stowarzyszenia na obszarze jego działalności.
5. Zarząd Oddziału składa raz w roku Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział IVb
Sekcje

Art. 42b.

1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostkę specjalną – sekcję.
2. W skład sekcji wchodzi co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
3. Działalnością sekcji kieruje kierownik sekcji.
4. Zadaniem sekcji jest realizowanie celów Stowarzyszenia w zakresie spraw objętych wspólnym zainteresowaniem uczestników sekcji.
5. Zarząd Sekcji składa raz w roku Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

Art. 43.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) dotacji, grantów i subwencji,
3a) opłat za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) działalności statutowej i gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) dochodów z własności i innych praw majątkowych Stowarzyszenia,
6) dochodów ze zbiórek publicznych oraz innych akcji,
7) odsetek i depozytów bankowych,
8) dochodów z operacji kapitałowych,
9) dochodów otrzymanych od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO,
10) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 44.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
2. Działalnością gospodarczą Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) działalność obiektów kulturalnych;
2) działalność portali internetowych
3) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
4) działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
5) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
6) pozaszkolne formy edukacji;
7) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
8) pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
10) działalność wspomagająca edukację;
11) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
12) artystyczna i literacka działalność twórcza;
13) działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
14) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
15) działalność związana ze sportem;
16) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
17) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
18) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
19) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
20) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
21) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
22) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
23) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
24) wydawanie książek;
25) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
26) pozostała działalność wydawnicza;
27) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
28) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
29) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
30) działalność związana z projekcją filmów;
31) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
32) działalność fotograficzna;
33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
34) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Art. 45.

Do ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są:
1) do kwoty 1.000,00 zł – Prezes Zarządu lub członek zarządu (w tym Sekretarz lub Skarbnik);
2) powyżej kwoty 1.000,00 zł – działający łącznie Prezes i jeden z członków Zarządu (w tym Sekretarz lub Skarbnik).

Art. 45a

Dochody Stowarzyszenia podlegają zwolnieniu przedmiotowemu i są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 40 ustawy z dnia 17 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Art. 46

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów.
1a. Rozwiązanie Stowarzyszenia nie może nastąpić podczas Walnego Zebrania zwołanego w trybie art. 28 ust. 2 Statutu
2. Majątek zostaje przeznaczony na rzecz innych organizacji o zbliżonych celach lub na cele charytatywne, natomiast o przeznaczeniu dokumentacji zadecyduje ostatnie Walne Zebranie.
3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Skip to content