© Stowarzyszenie Topory

Składki członkowskie

Uchwała Nr 1/01/19
Zarządu Stowarzyszenia Topory
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia wysokości składek członkowskich.

Na podstawie art. 37 pkt 12 w zw. z art. 43 pkt 1 w zw. z art. 14 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Topory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia w wysokości:

  1. 10 zł w skali miesiąca dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
  2. 15 zł w skali miesiąca dla pozostałych członków zwyczajnych;

2. Status ucznia szkoły ponadpodstawowej przysługuje do końca roku kalendarzowego.
3. Składki należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia do ostatniego dnia każdego miesiąca którego dotyczy dana składka członkowska.

§ 2

1. Uiszczenie składki członkowskiej z góry za cały rok kalendarzowy do końca lutego danego roku uprawnia do zniżki w wysokości 20 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 30 zł dla pozostałych członków zwyczajnych.
2. Regularne uiszczanie składki członkowskiej do końca czerwca danego roku oraz aktywny udział w organizacji danego wydarzenia uprawnia do darmowego wstępu na konwent Toporiada lub konwent Orichalcum.
3. Członkowie zwyczajni regularnie uiszczający składki członkowskie oraz promujący Stowarzyszenie podczas danego wydarzenia mają prawo do uzyskania od Stowarzyszenia częściowego lub pełnego zwrotu kosztów wyjazdu na wydarzenie lub konwent, którego program jest zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 3

1. Zarząd może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia członka zwyczajnego, który posiada co najmniej sześciomiesięczne zaległości w płatności składek członkowskich.
2. Członek zwyczajny, który posiada co najmniej sześciomiesięczne zaległości w płatności składek członkowskich nie może podpisywać deklaracji członkowskiej kandydatom na członków Stowarzyszenia oraz zostać patronem takiego kandydata.

§ 4

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może częściowo lub w pełni zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku uiszczania składek członkowskich we wskazanym okresie.

§ 5

Uchwała obowiązuje od stycznia 2019 r.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Topory
Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska 21
Nr. konta: 15 9291 0001 0054 1718 2000 0010
Tytułem: Składka za miesiąc, rok

Skip to content