© Stowarzyszenie Topory

Najważniejsze uchwały

Uchwała
Zarządu Stowarzyszenia Topory
z dnia 15 maja 2014 r. t.j. (po zmianach z dnia 22 sierpnia 2015 r., 11 czerwca 2018 r. i 17 października 2020 r.)

Regulamin przyjmowania nowych członków

na podstawie art. 37 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Topory Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Topory”, zwanego dalej Stowarzyszeniem, może zostać osoba wskazana w art. 10 Statutu Stowarzyszenia, która złoży do Zarządu prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz uzyska rekomendację przynajmniej trzech członków zwyczajnych.

§ 2

 1. Zarząd wybiera patrona kandydatowi na członka Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Okres patronatu trwa sześć miesięcy.
 3. Zarząd, mając na względzie szczególne zasługi kandydata dla Stowarzyszenia, a szczególnie jego wcześniejsze członkostwo w Stowarzyszeniu lub udział w tworzeniu oddziału, może podjąć decyzję o odstąpieniu od obowiązku patronatu albo skróceniu jego okresu.

§ 3

 1. Patronem może zostać osoba, której czas przynależności do Stowarzyszenia „Topory” nie jest krótszy niż sześć miesięcy lub która została przyjęta na podstawie art. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Patron w chwili wyboru przez zarząd musi mieć uregulowane wszelkie zobowiązania względem Stowarzyszenia.

§ 4

Patron jest zobowiązany do opieki nad Kandydatem, a w szczególności do:

 • a) udzielania informacji na temat bieżącej działalności, zasad funkcjonowania i historii Stowarzyszenia,
 • b) ułatwiania integracji w Stowarzyszeniu.

§ 5

 1. Decyzję o akceptacji lub odrzuceniu kandydatury podejmuje Zarząd w formie uchwały na podstawie opinii osób udzielających rekomendację lub rozmowy z Kandydatem lub konsultacji z członkami Stowarzyszenia.
 2. Od pisemnej decyzji w sprawie nie przyjęcia członka przez Zarząd Kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania, które może uchylić decyzję Zarządu większością 2/3 głosów.

§ 6

 1. Zaakceptowany przez Zarząd Kandydat zobowiązany jest do wpłacenia na rachunek bankowy Stowarzyszenia opłaty wpisowej w kwocie 100 złotych w terminie czternastu dni od otrzymania informacji o akceptacji kandydatury.

§ 7

 1. Oficjalne przyjęcie Kandydatów powinno odbywać się co najmniej raz w roku kalendarzowym podczas jednego z organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń wskazanych w art. 8 pkt 1 Statutu.
 2. Kandydat po oficjalnym przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia otrzymuje legitymację i koszulkę członkowską.

§ 8

Kandydat nieprzyjęty w poczet członków Stowarzyszenia może ponownie ubiegać się o członkostwo nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty oddalenia kandydatury.

§ 9

Integralną część Regulaminu stanowi załącznik określający wzór deklaracji członkowskiej.

Uchwała Nr 3/06/18
Zarządu Stowarzyszenia Topory
z dnia 9 czerwca 2018 r.

w sprawie funkcjonowania oddziałów

na podstawie art. 37 pkt 2 w zw. art. 37 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Topory Zarząd Stowarzyszenia w zw. z art. 5 ust. 1 uchwały zarządu Stowarzyszenia Topory z dnia 15 maja 2014 r. t.j. (po zmianach z dnia 22 sierpnia 2015 r., 11 czerwca 2018 r. i 17 października 2020 r.) – Regulamin przyjmowania nowych członków, uchwala, co następuje:

§ 1

Nowych członków oddziału na wniosek prezesa oddziału powołuje zarząd spośród członków stowarzyszenia.

§ 2

Budżet oddziału jest ustalany przez zarząd na podstawie kalendarza imprez oddziału przedstawionego przez prezesa oddziału.

§ 3

Jeśli liczba członków oddziału przekroczy 6 osób prezes oddziału może mianować wiceprezesa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 01/10/21
Zarządu Stowarzyszenia Topory
z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie wytycznych dotyczących podziału zysku wypracowanego przez oddział Stowarzyszenia

na podstawie art. 37 pkt 5 w zw. art. 37 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Topory Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się następujący podział środków stanowiących zysk Stowarzyszenia wypracowanego przez oddział Stowarzyszenia na skutek realizacji celów Stowarzyszenia, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-4, 8-9, 11, 13:
  a) 10% środków pozostaje do dyspozycji Stowarzyszenia;
  b) 90% środków dysponowane jest na cele związane z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia wskazane przez odpowiedni oddział;
 2. Na wniosek prezesa odpowiedniego oddziału 50% środków, o których mowa w ust. 1 może zostać przeznaczone na wynagrodzenie członków Stowarzyszenia biorących udział w wypracowaniu tych środków.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia 1 listopada 2021 r.

Uchwała 1/12/2018 r.
Zarządu Stowarzyszenia Topory
z dnia 1 grudnia 2018 r.

Regulamin publicznego wykorzystywania loga i nazwy Stowarzyszenia „Topory”

na podstawie art. 37 pkt 16 Statutu Stowarzyszenia Topory Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1

Każdorazowe, publiczne wykorzystanie loga i/lub nazwy Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia może odbywać się wyłącznie za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 2

Reprezentantem Zarządu Stowarzyszenia do realizacji pkt. 1 jest Maciej „Hunter” Piech.

§ 3

Reprezentant Zarządu Stowarzyszenia ma prawo do samodzielnego wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Stowarzyszenia z wyjątkiem sytuacji mogących wzbudzać kontrowersję – w takich sytuacjach wymagane jest głosowanie całego Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4

Wyrażenie zgody na publiczne wykorzystanie loga i/lub nazwy Stowarzyszenia w konkretnym kontekście lub dziele jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dożywotnio dla danego kontekstu lub dzieła.

§ 5

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do wstrzymania zgody na publiczne wykorzystanie loga i/lub nazwy Stowarzyszenia w konkretnym kontekście lub dziele dla którego zgoda została wyrażona wcześniej.

§ 6

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do nakazania zaprzestania publicznego wykorzystywania loga i/lub nazwy Stowarzyszenia w konkretnym kontekście lub dziele dla którego zgoda została wyrażona wcześniej.

Skip to content