618
Rawski Koncert Sztuki

Złote Topory - Regulamin

§1

 1. Konkurs "Złote Topory" (zwany dalej "Konkursem") odbywa się co roku na konwencie "Toporiada" (zwanego dalej "Konwentem") organizowanym przez Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki "Topory" (zwane dalej "Stowarzyszeniem").
 2. Konkurs trwa przez cały czas trwania Konwentu.
 3. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu sesji finałowych w czasie oficjalnego zamknięcia Konwentu.

§2

 1. W skład komisji oceniającej Konkurs (zwanej dalej "Komisją") wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i konwentów.
 2. W czasie IX edycji Konwentu do Komisji należą:
  • Konrad "Rijel" Kacprzak - Stowarzyszenie "Topory" (przewodniczący komisji)
  • Aleksandra "Avril" Mochocka - Polskie Towarzystwo Badania Gier
  • Magdalena "Mada" Karońska - Armia Goblinów
  • Agata Bogusz - Stowarzyszenie Kapituła
  • Aleksander "Mag" Gruszczyński - Stowarzyszenie Avangarda
  • Maciej "Kanem" Błaszczyk - Obóz Banitów
  • Jerzy "Greg" Nowak - Śląski Klub Fantastyki
  • Katarzyna "Bączek" Jastrzębska - Stowarzyszenie "Topory"
  • Sebastian "Trojden" Ludwicki - Stowarzyszenie "Topory"
  • Paweł "Wiś" Witczak - Stowarzyszenie "Topory"
 3. Narady Komisji są tajne.

§3

 1. Uczestnikiem Konkursu są wszyscy gracze i mistrzowie gry biorący udział w sesjach w czasie regulaminowym oraz w sesjach finałowych.
 2. Sesja w czasie regulaminowym odbywa się w czwartek lub w piątek i wchodzi w skład programu Konwentu.
 3. Każdy z graczy i mistrzów gry może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Rezygnacja zostaje przedstawiona ustnie jednemu z koordynatorów Konwentu przed rozpoczęciem programowych sesji.
 5. Mistrz gry nie biorący udziału w Konkursie musi liczyć się z obserwacją sesji przez Komisję, która oceniać będzie biorących w niej udział graczy.

§4

 1. Konkurs dzieli się na następujące kategorie:
  • Najlepszy Mistrz Gry,
  • Najlepszy Gracz,
  • Najlepszy Gracz Początkujący.
 2. W kategorii "Najlepszy Mistrz Gry" ocenia się sposób prowadzenia sesji przez mistrzów gry.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może prowadzić tylko jedną, wchodzącą w jego skład sesję.
 4. Jeśli mistrz gry prowadzi w Konkursie więcej niż jedną sesję, wyboru która z nich podlega ocenie dokonuje Komisja.
 5. Nagrodę dla "Najlepszego Gracza Początkującego" może zdobyć uczestnik, który podczas wstępu na Konwent zadeklarował, że ma bardzo niewielkie doświadczenie w grach fabularnych.
 6. Kategoria "Najlepszy Gracz" dotyczy wszystkich innych uczestników Konkursu.

§5

 1. Komisja dokonuje oceny w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry" w klasach ujmujących następujące zagadnienia i pojęcia:
  • sposób narracji - przedstawienie świata gry, odgrywanie bohaterów niezależnych, ogólny wizerunek i komplementarność sesji,
  • przygotowanie do sesji - znajomość systemu, swoboda poruszania się po scenariuszu i wiedza dotycząca przedstawionych w nim realiów, wykorzystane rekwizyty,
  • elastyczność - kreatywność, sposób reagowania na działania graczy i pozostawienie im swobody działań,
  • klimat - panujący na sesji nastrój, stopień wzajemnych interakcji i zainteresowania graczy przedstawianą historią, samopoczucie uczestników sesji.
 2. Formułując ocenę w kategoriach "Najlepszy Gracz" i "Najlepszy Gracz Początkujący" Komisja szczególnie bierze pod uwagę takie działania graczy jak:
  • oryginalność, sposób prezentacji i wczucia się w postać,
  • zachowanie równowagi między postępowaniem postaci, a jej osobowością, charakterem i usposobieniem,
  • kreatywność, wpływ na przebieg wydarzeń,
  • umożliwienie normalnej gry innym uczestnikom sesji, pozostawienie swobody przedstawiania świata mistrzowi gry;
 3. Po zakończeniu sesji Komisja może pytać jej wybranych uczestników o ich odczucia i opinie dotyczące rozgrywki, scenariusza, mistrza gry, graczy.
 4. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.
 5. Komisja po zakończeniu ostatnich programowych sesji konfrontuje opinie poszczególnych członków i wybiera czterech uczestników Konkursu w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry", jedenastu w kategorii "Najlepszy Gracz" oraz zwycięzcę w kategorii "Najlepszy Gracz Początkujący".
 6. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.

§6

 1. Sesją finałową jest jedna z czterech sesji konkursowych poza czasem regulaminowym prowadzonych przez wybranych w §5 ust. 5 uczestników Konkursu w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry".
 2. W każdej z sesji bierze udział trzech graczy wybranych w §5 ust. 5 oraz jeden z członków Komisji.
 3. W przypadku braku zgody wybranych w §6 ust. 5 uczestników Konkursu na wzięcie udziału w sesji finałowej Komisja w ich miejsce wybiera innego uczestnika Konkursu w odpowiedniej kategorii. Brak takiej zgody oznacza dyskwalifikację z Konkursu, nie dotyczy zwycięzcy w kategorii "Najlepszy Gracz Początkujący".
 4. Po zakończeniu ostatniej sesji finałowej Komisja na podstawie kryteriów wymienionych w §5 ustala ostateczny werdykt i przyznaje cztery pierwsze miejsca w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry" i trzy pierwsze miejsca w kategorii "Najlepszy Gracz".

§7

 1. Główne nagrody za pierwsze miejsca w kategoriach "Najlepszy Mistrz Gry" i "Najlepszy Gracz" są nagrodami przechodnimi.
 2. Na własność otrzymuje je osoba, która zwycięży w danej kategorii trzykrotnie.

Polecamy

Kino RomaMETALOPLASTYKA

Współpraca

Dziki BezGwardia NavisArmia GoblinówRolando CyrilMuzyczne rejsy po MazurachRawa w to mi graj!Ancient ScrollWOPR
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl