31
Orichalcum
Toporiada XI
Topory
Toporiada
Złote Topory
Rawa Gra Szanty
Strona główna » Orichalcum » Aktualności
Zapraszamy na Orichalcum
Niedziela, 29 Kwietnia 2018

Z dekretu króla Nedena, władcy Throalu:
“Niniejszym prosi się przywódców wszelkich miast, osad, Domów i wsi o natychmiastowe przekazanie każdemu Adeptowi, że ma on obowiązek zaprzestania używania magii, zaś każdy Dawca Imion posiadający w swoich rękach jakikolwiek artefakt, broń, czy zbroję zużywające magię do działania ma zostać przekazany do wyznaczonych skarbców i zamknięty.
W obliczu tak potężnego zagrożenia, jakim jest kolejny Pogrom, nie możemy pozwolić na ciągłe podnoszenie poziomu magii i narazić, tym samym, Barsawii na kolejną katastrofę.
Król Neden powołał radę najznamienitszych mędrców w królestwie, aby znaleźli jak najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji. Do tego czasu używanie magii zostanie całkowicie zakazane zaś złamanie owego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym aresztowaniem.”

Barsawianki i Barsawianie, Dawcy Imion wszelakich ras i dyscyplin, Adepci. Niniejszym, w zgodzie z wolą miłościwie nam panującego Króla Nedena, pragniemy zaprosić Was na niezwykłe wydarzenie. Oto, w niewielkiej wiosce, spotkają się wszyscy Ci, którzy noszą w sercu Barsawię. Kraina nasza znów stoi przed wielkim zagrożeniem. Apelujemy więc - przybądźcie tłumnie, albowiem każdy Dawca Imion, nawet ten najmniejszy, może się przyczynić do jej chwały!

EDko-maniacy ze Stowarzyszenia Topory zapraszają miłośników Przebudzenia Ziemi na konwent poświęcony naszemu ulubionemu systemowi. Konwent odbędzie się na terenie leśniczówki w Głuchowie, nieopodal Rawy Mazowieckiej.

W programie:
- MULTISESJA!
- prelekcje
- konkursy
- sesje
Wiele wspaniałych nagród!

Na zakończenie konwentu, jak to u nas w tradycji, organizujemy ognisko integracyjne. Nie zapomnij o musztardzie ;)

Bądźcie czujni - będziemy uzupełniać informacje na bieżąco.

UWAGA!
Udział w konwencie tylko po wcześniejszym zapisaniu się poprzez formularz:
http://topory.org/pl,wstep-na-orichalcum,302

-english-

From decree of king Neden, ruler of Throal:
“The leaders of all cities, settlements, Houses and villages are hereby requested to immediately inform each Adept, that he has the obligation to stop using magic, and any Name Giver possessing in his hands any artifact, weapon or armor that uses magic to work, should be transferred to designated vaults and closed.
In the face of such a huge threat which is the next scourge, we can not allow to constantly raise the level of magic and expose Barsaive to next disaster. King Neden appointed the council of the greatest sages in the kingdom to find the best way out of the situation. Until then, the use of magic will be completely forbidden and violation of this prohibition will result in immediate arrest. "

WARNING!
Participation in the convention only after signing up through the form:
http://topory.org/pl,wstep-na-orichalcum,302

Woman and Men of Barsaive, Name Giver of all races and disciplines, Adepts. Hereby, in accordance with the will of our reigning King Neden we would like to invite you to an unusual event. Here, in a small village, all those who wear Barsawia in their hearts will meet again. Our land is facing a great threat. We are appealing therefore, to come in crowds for every name-giver, even the smallest one, can contribute to her glory! 
The ED-maniac from the Association Topory invite enthusiasts of Awakening Earth to a convention devoted to our favorite system. The convent will be held at the forester's lodge in Głuchów, near Rawa Mazowiecka.

In program:
- MULTI-SESSION!
- presentations
- competitions
- sessions
Many great prizes!

At the end of the event, as it is in our tradition, we organize an integration camp. Do not forget about the mustard ;)

Be alert- we will complete the information on a regular basis.

Polecamy

Kino RomaMETALOPLASTYKA

Współpraca

Dziki BezGwardia NavisArmia GoblinówRolando CyrilMuzyczne rejsy po MazurachRawa w to mi graj!Ancient ScrollWOPR
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl